Rewitellen

ReWi Visions in English

Rewi visions (resource wise visions) palkinto

ReWi Visions wins the Rural Inspiration Award in Green Futures

ReWi Visions has been selected as the best project in the Rural Inspiration Awards 2021 project competition organized by the European Rural Network ENRD.

Get inspired! ReWi Visions webinar on EU Green Week 31st May 2021

Rewi Vision project team together with guest speakers share the story, best practices and results of the award winning project. Join us and get the best tips for coaching youth towards Circular Economy entrepreneurship. See the material below. Recording available here!

Rewitellen hankkeen logo

ReWi Visions Manual
– handbook to coach young people to see the possibilities of circular economy

ReWi Visions videos!

What circular economy entrepreneurship means for young people? Choose English subtitles from settings.

Video 1: What is circular economy?
Video 2: What can I do with circular economy in my business?
Video 3: Mentorin in circular economy entrepreneurship
Video 4: Circular economy is everywhere!
Video 5: Circular economy – The future is made today

Kiertotalous, mitä se on?

Elämme maailmantalouden muodonmuutoksen aikaa. Kuluttajat, yritykset ja maiden hallitukset ympäri maailmaa etsivät kuumeisesti ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan.

Tarvitsemme tehokkaita toimia kiihtyvän väestönkasvun, hupenivien luonnonvarojen ja ilmastokriisin aiheuttavien haasteiden ratkaisuus. Suomi on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Kaikkialla maailmassa ollaan siirtymässä hiilineutraaliin talouteen.

Kiertotalous-ajattelu osallistaa nuoret mukaan globaalitalouden haasteellisimpiin ja monimutkaisimpiin kysymyksiin:
miten siirtyä lineaarisesta ”take-make-waste” -mallisesta tuotannosta ja kulutuksesta uudistuvaan jätteettömään talouteen? Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa ja jätettä. Verrattuna lineaariseen järjestelmään, kiertotalous säästää resursseja ja vähentää jätteen syntymistä.

Kiertotalous on uusiutuva järjestelmä, jossa

 • Resurssien ja energian käyttö maksimoidaan niin että hukkaa ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja oivalletaan resurssien tehokkaampia käyttötapoja.
 • Kiertotaloudessa pyritään maksimoimaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien sekä niihin sitoutuneen arvon kiertoa taloudessa mahdollisimman pitkään.
 • Kiertotalous-ajattelussa kulutus perustuu palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen uusien tavaroiden tuottamisen ja omistamisen sijaan.

Kiertotaloudessa ei ole kyse vain kierrätyksestä, vaan koko prosessi raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, jakelusta ja kaupasta pyritään kehittämään niin, että tuotteen elinkaaren lopussa tuotteesta ei tule jätettä, vaan sen materiaaleista syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita.

Tulevaisuudessa bisneksen ennustetut ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän kiertotalouteen, dematerialisaatioon eli tuotteista palveluihin, teknologian hyödyntämiseen ja jakamistaloudelle *. Kyse ei ole marginaalisesta bisneksestä vaan Sitran arvion mukaan hiilineutraalius luo 6 000 miljardin euron suuruiset markkinat älykkäille vihreille ratkaisuille vuoteen 2050 mennessä. Sitra on jaotellut kiertotalouden liiketoimintamalleja seuraavasti:

Kiertotalouden liiketoimintamalleja

 • Tuote palveluna
 • Uusiutuvuus
 • Tuote elinkaaren pidentäminen
 • Jakamisalustat
 • Kierrätys & resurssitehokkuus

Nuoret 4H-yrittäjät ovat huomioineet teemaa eri tavoin yrityksissään: tuotteita valmistetaan kierrätys- ja uusiutuvista materiaaleista, on hankittu biokaasuauto asiakaskäyntejä varten ja vaihdettu kertakäyttöisiä tuotteita kestävämpiin ratkaisuihin. Tutustu, kuinka nuoret 4H-yrittäjät ovat hyödyntäneet kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Mitä kiertotalouspedagogiikka on?

Kiertotalouspedagogiikan perustana toimii ongelmanratkaisu. Opetuksena se on toiminnallista ja asioihin perehtyvää sekä yhdessä tekemiseen kannustavaa. Kiertotalouspedagogiikalla harjaannuttaa nuoria ymmärtämään systeemiajattelua toisin sanoen yksittäisten muuttujien välistä vuorovaikutusta ja niiden muodostamaan kokonaisuutta. Kiertotalouspedagogiikka kannustaa yhteisöllisyyteen ja eri toimialojen rajat ylittävään tiedonjakoon.

Käsikirjan tekijät

ReWitellen -käsikirja on luotu yhteiskehittämisen menetelmillä ja siihen on osallistunut yli 60 nuorta, kaksi toisen asteen oppilaitosta, useita ympäristö- ja kasvatusalan ammattilaisia ja monia organisaatioita. ReWi Visions -hankkeen kohderyhmänä ovat olleet Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan haja-asutusalueilla asuvat 12-18-vuotiaat nuoret.

ReWitellen-käsikirjan taustalla monipuolinen hanketiimi

ReWitellen-käsikirja on tuotettu osana Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyvässeudun 4H-yhdistyksen yhteistä kansainvälistä ReWi Visions -hanketta. JAPA ry toi työhön mukanaan yhteistyöverkostonsa ja kiertotalousosaamisensa. Jyvässeudun 4H-yhdistys antoi hankkeelle 4H-yrittäjyysvalmennuksen välineet ja osaamisen nuorten valmentamiseen sekä innostamiseen oman osaamisensa kehittämiseen.

Yrittäjyyskasvatukseen ja kestävän kehityksen teemoihin panostava Muuramen lukio oli mukana toimintamallien kehittämisessä opiskelijoiden testatessa välineitä käytännössä nuorisovaihdon parissa. Pembrokeshire College Walesissä toi testaukseen mukanaan kansainvälistä tunnelmaa. Yhteistyöoppilaitokset osoittivat nuorten kansainvälisen yhteistyön merkityksen kiertotalouden vaikutusten ymmärtämisen edistämisessä.

Yhteystiedot

Toiminnanjohtaja Anna Sarkkinen
JAPA RY
p. 040 5938541
anna.sarkkinen@jyvaskyla.fi

Opetushallituksen ReWi-teemainen opettajien täydennyskoulutus
Nina Maarit Partanen, JAPA ry
ninamaarit.partanen@japary.fi

ReWi Visions -hanke

ReWitellen -käsikirja on tuotettu osana Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry:n ja Jyvässeudun 4H-yhdistyksen yhteistä kansainvälistä ReWi Visions -hanketta. Hankkeen tavoitteena on nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Hankkeessa vahvistetaan nuorten yrittäjyys- ja työelämätaitoja erilaisilla valmennuksilla. Hanketta rahoittaa Leader JyväsRiihi ry EU:n maaseuturahastosta. ReWi-sana tulee englanninkielen sanoista Resource Wisdom, joka tarkoittaa suomeksi resurssiviisautta.

Hanke on syntynyt nuorten itsensä sanoittamista tulevaisuuden kiinnostavista teemoista, joita ovat kestävä kehitys, kiertotalous, hyvinvointi ja työllistyminen. Hankkeen avulla toteutettiin kiertotalousaiheisia klubi-iltoja, yrityskursseja, valmennuksia, oppilaitos- ja yritysvierailuja sekä nuorisovaihtoja.

Tavoitteena on lisätä nuorten kyvykkyyttä hyödyntää kiertotalousajattelua kaikessa toiminnassa. Nuorilla on halu olla omalta osaltaan rakentamassa kestävämpää kiertotaloudelle perustuvaa maailmaa.

Hankkeen päätavoitteet

 • Nuorten tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen vahvistaminen kestävän elämäntavan, kiertotalouden ja heidän paikallisyhteisöjensä näkökulmasta. Järjestetään 2-4 nuorisovaihtoa liittyen kiertotalouteen nuorten yrittäjyyskasvatuksessa.
 • Tiedonvaihto paikallisesti ja kansainvälisesti. Järjestetään mm. oppilaitos- ja yritysvierailuja.
 • Kehittää kiertotalousyrittäjyyden työskentelymenetelmä tai käytännön malli kasvatusalan ammattilaisille tai muille nuorten parissa työskenteleville. Malli toteutetaan sekä kirjallisessa että videomuodossa.

Nuoret 4H-yrittäjät ovat kokoontuneet ReWi-yrityskurssille ja ReWi-työpajoihin, joissa 4H-yritysten liiketoimintaa on kehitetty kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. 4H- yrittäjillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta ja saada myös kokenut kiertotalousyrittäjä mentoriksi, jonka kanssa keskustella yrittäjänä toimimisesta. ReWi-nuorisovaihdon aikana tutustuttiin keskisuomalaisiin kiertotalouden pohjalta toimiviin yrityksiin ja ideoitiin vierailujen pohjalta omia yritysideoita.

Rewitellen

ReWi Visions -hanke on Euroopan paras!

ReWi Visions on valittu parhaaksi hankkeeksi Euroopan maaseutuverkosto ENRD:n järjestämässä Rural Inspiration Awards -hankekilpailussa. ReWi Visions valittiin parhaimmaksi hankkeeksi vihreä tulevaisuus -kategoriassa. Tämä oli vasta toinen kerta, kun suomalaishanke yltää kilpailun voittoon. RIA-kilpailuun tuli yli 120 ehdokkuutta 22 eri maasta, joista kahdeksan Suomesta. Finaaleihin valittiin kolme suomalaista hanketta.

Tervetuloa Kiertotalousyrittäjyyden edistäjät – koulutukseen 2021-2022 (maksuton verkkokurssi) 17.11.2021-9.2.2022

Mitä kiertotalous tarkoittaa omassa opetustyössäni? Millä lailla opetus, oppisisällöt ja menetelmät tulisi uudistaa vastaamaan kiertotalouden periaatteita? Koulutus on tehty tukemaan opettajia ja koulutuksen kehittäjiä löytämään vastauksia näihin kysymyksiin. Koulutuksen aikana tunnistat juuri oman työtehtävän kannalta keskeiset kehittämisalueet ja muuttuneet osaamistarpeet kiertotalouden ja yrittäjyyden näkökulmasta. Koulutuksen tarkoitus on tukea konkreettisen kehityssuunnitelman toteuttamista kestävän kehityksen ja kiertotalousosaamisen ja yrittäjyyden edistämiseksi ja antaa innostavan kokemuksen osallisuudesta kehittää yhdessä hiilineutraaliutta edistäviä opetusmenetelmiä.

Koulutus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä koulutusorganisaatioiden kehittäjille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke ja on osallistujille maksuton.

Koulutuksen laajuus on kolme opintopistettä (3 op)ja se koostuu webinaareista, toiminnallisista työpajapäivistä ja kehittämistehtävästä. Koulutus tarjoaa yhteisen kollegiaalisen alustan.

Aikataulu: Koulutuksen lähipäivät verkossa ovat 17.11.2021, 12.1.2022 ja 9.2.2022

Koulutuksen osiot ovat:

 • Orientaatio
 • Kestävä kehitys ja vastuullisuus tulevaisuuden ajureina (17.11.2021)
 • Kiertotalousyrittäjyyden edistämisen keinot ja menetelmät (12.1.2022)
 • Kiertotalouspedagogiikan innovointi (9.2.2022)

Koulutuksessa hyödynnetään ReWi Visions hankkeessa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä

Koulutuksen esitteen löydät täältä

Lisätietoja:

Nina Maarit Partanen, JAPA ry (Jyväskylän kestävän kehityksen toimisto)

Kiertotalousyrittäjyyden asiantuntija, kouluttaja

puh. 050 313 7986

ninamaarit.partanen@japary.fi

ReWitellen -käsikirja
– kattava työkalupakki kiertotalousosaajien valmentamiseen

Maailma odottaa kipeästi ongelmanratkaisijoita, jotka pyrkivät kääntämään kohtaamamme haasteet mahdollisuuksiksi. Kiertotalous on konkreettinen keino vastata aikamme globaaliin ilmastonmuutoshaasteeseen Koulutusorganisaatiot ovat murroksen eturintamassa, kun tarve suuntaa erityisesti kiertotalous- ja kestävyysosaamisen kehittämiseen. Tarvitsemme siis resurssiviisasta tulevaisuus ajatelua – yhdessä rewitellen!

Jyvässeudun 4H-yrittäjille kiertotalousyrittäjyys on tarjonnut tavan yrittää ja elää omien kestävien arvojen mukaisesti. Uusia kiertotalousteemaisia yrityksiä on perustettu vuonna 2020 ennätysmäärä. Muuramen lukion ja Pembrokeshire Collegen opiskelijat tutustuivat kiertotalouden ja työelämän yhteenliittämiseen yhteisen nuorisovaihtoprojektin kautta 2019-2020. Nuorten kokemukset kiertotalousyrittäjyydestä on koottu ReWitellen-käsikirjaan.

ReWi tulee sanoista Resource Wisdom, eli resurssiviisaus.

Käsikirja on tarkoitettu sinulle, joka
haluat olla suunnannäyttäjä ja rakentaa
kestävää tulevaisuutta yhdessä nuorten
kanssa.

ReWitellen -käsikirja sisältää

 • testattuja menetelmiä kestävän kehityksen ja yrittäjyyden edistämiseksi
 • työkaluja valmennusten suunnitteluun ja ohjaamiseen
 • pohjustusta kiertotalouteen ja sen merkitykseen opetussektorille ja nuorisotoimijoille
 • inspiraatiota esimerkeistä nuorten perustamista yrityksistä

ReWitellen -käsikirja avaa mahdollisuuden merkitykselliselle dialogille nuorten kanssa tulevaisuuden maailmasta. Se toimii kiertotalouteen liittyvien valmennuksien ja kurssien järjestämisen oppaana. Käsikirjan työkalupakki sopii sovellettavaksi eri koulutusaloilla sekä järjestökentällä.

Katso videot – mitä kiertotalousyrittäjyys merkitsee nuorille? ReWi Visions -hankkeen videoille on koottu hankkeeseen osallistuneiden nuorten ja heidän kanssaan toimivien ajatuksia kiertotaloudesta. Videoilla Jyvässeudun 4H-yrittäjiä kertoo oman kiertotaloustarinansa. Voit hyödyntää videoita opetuksessa.

Video 1: Mikä ihmeen kiertotalous? / What is circular economy? (Choose English from settings)
Video 2: Miten yrityksessä voi huomioida kiertotalouden? What can I do with circular economy in my business? (Choose English from settings)
Video 3: Mentoritoiminta kiertotalousyrittäjyydessä / Mentoring in circular economy entrepreneurship (Choose English from settings)
Video 4: Kiertotalous on kaikkialla! / Circular economy is everywhere! (Choose English from settings)
Video 5: Kiertotalous – tulevaisuus tehdään tänään / Circular economy – The future is made today (Choose English from settings)

Kuinka valmennan nuoria kiertotalousosaajiksi? – ReWi -toimintamalli

ReWi -toimintamalli on valmennuksellinen työkalupakki kestävän kehityksen ympärille rakentuvien koulutusten ja valmennusten suunnitteluun ja toteutukseen. Toimintamalli sisältää menetelmiä, jotka ovat sovellettavissa niin järjestökenttään kuin eri oppilaitoksiin.

ReWi -toimintamallin tarkoitus on kehittää nuorten kiertotalousosaamista monialaisesti sekä yrittäjyyteen liittyviä tiimi-, innovointi- ja tuotekehitystaitoja. Tiimivalmennuksena toteutettava se tukee prosessioppimista ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa työelämässä tärkeitä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Näitä taitoja vahvistamalla tuetaan nuoren yrittäjävalmiuksia ja yritystoiminnan menestyksellistä kehittämistä kestävällä tavalla. Toiminta lisää luontevalla tavalla nuoren työelämäyhteyksiä ja verkostoja. Tutustu erilaisiin valmennusmetelmiin ReWitellen -käsikirjan avulla.

ReWi -toimintamallin hyödyt

ReWitellen -käsikirja ohjaa nuoria yrittäjälähtöiseen toimintaan ja luo perustukset elinikäiselle oppimiselle. Käsikirjassa esitetty malli valmentaa nuorille kykyjä, jotka tukevat heitä muuttuvan maailman kohtaamisessa.

 • Synnyttää uusia kiertotalouteen liittyviä ideoita, joilla on liiketaloudellisia menestymismahdollisuuksia joko harrastepohjaisena, sivutoimisena tai päätoimisena yrittäjyytenä.
 • Parantaa olemassa olevien yritysten kestävyyttä ja vaikuttavuutta, jotka vahvistavat toimintaa ja luovat edellytykset menestyvän yritystoiminnan aloittamiseen.
 • Tiimivalmennus synnyttää monialaisen tiimiyrittäjyyden mahdollisuuden kiertotalouteen.
 • Innostaa tekemiseen ja oppimiseen, jossa luovuus, ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutustaidot ja empatia vahvistuvat.

Sinun ei tarvitse olla kiertotalouden asiantuntija, kokenut valmentaja tai kiertotalousyrittäjä voidaksesi hyödyntää käsikirjaa nuorten kanssa toimiessa. Käsikirja on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat edistää kestävää kehitystä ja perehtyä kiertotalousajattelun hyötyihin. Sen kautta voi oppi uutta kiertotaloudesta ja löytää tulevaisuuden ongelmia ratkovia ideoita yhdessä nuorten kanssa. Lue valmentajan mietteitä ReWitellen -käsikirjasta.