Säännöt

JAPA ry – Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän kestävä kehitys, JAPA ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

2§ Tarkoitus ja kotipaikka

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä asukaslähtöisesti ja käytännönläheisesti. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville mahdollisuudet hyvään elämään. Yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssin Rio de Janeirossa 1992 maailman kaikille kunnille suosittelema paikallisagenda. Paikallisagendalla tarkoitetaan paikallistason toimintaohjelmaa kestävän kehityksen toteuttamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhteistyössä kaupungin asukkaiden, kaupungin viranomaisten, luottamushenkilöiden sekä toimintaan liittyvien muiden yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja tiedonvälittäjien välillä. Yhdistys voi toimia tarkoituksensa toteuttamiseksi myös Jyväskylän kaupungin ulkopuolella.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan edistäviä hankkeita, kampanjoita, asukas- ja yleisötapahtumia. Lisäksi yhdistys järjestää neuvottelu-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, antaa lausuntoja, tiedottaa toiminnastaan ja kestävästä kehityksestä sekä osallistuu paikallisiin, valtakunnallisiin sekä kansainvälisiin toiminnan tavoitteisiin liittyviin tapahtumiin. Yhdistys voi tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestää myös retkiä ja tutustumiskäyntejä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarjota maksua vastaan neuvontatilaisuuksia ja neuvontaa, vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna varojenkeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän hyödyn hankkiminen siihen osallisille.

3§ Jäsenet

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet. Varsinaiset jäsenet voivat olla henkilöjäseniä tai yhteisöjäseniä. Henkilöjäseniksi voivat liittyä yhdistyksen tarkoituksen hyväksyvät 15 vuotta täyttäneet henkilöt. Yhteisöjäseniksi voivat liittyä Jyväskylän alueella toimivat rekisteröidyt asukasyhdistykset ja kyläyhdistykset. Yhteisöjäsenet nimeävät kullekin toimikaudelle yhdistyksen kokouksiin yhden edustajan.

Yhdistyksen kannatusjäseniksi ilman päätös- ja äänestysoikeutta voivat liittyä kotipaikasta riippumatta yksityiset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka haluavat tukea yhdistyksen tarkoitusta ja suorittavat vuosittaisen kannatusjäsenmaksunsa. Kannatusjäsenillä on puheoikeus ja oikeus olla mukana yhdistyksen toiminnassa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Varsinaisella jäsenellä, joka ei ole maksanut syyskokouksen määrittelemää jäsenmaksua, ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen tai kannatusjäsen, joka ei maksa jäsenmaksuaan tai ei muutoin noudata yhdistyksen sääntöjä, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Syyskokous päättää varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden.

5§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan 3-9 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 yleisvarajäsentä. Hallituksen muodostamisessa pyritään ottamaan huomioon, että kaikki asuinalueet tulevat tasapuolisesti edustetuiksi. Tätä voidaan toteuttaa myös vuorovuosina tapahtuvalla vuorotteluperiaatteella.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka hallitus voi valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. Kokouksiin voi osallistua myös puhelimen välityksellä niin, että kaikki osapuolet pystyvät seuraamaan kokousta. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksia voidaan toteuttaa myös sähköpostin välityksellä kaikki asiaan liittyvät sähköpostit dokumentoiden. Hallituksen kokouksia voidaan toteuttaa myös puhelinkokouksessa, videokokouksessa tai muulla vastaavalla tavalla.

Hallitus voi asettaa eri tehtävien valmisteluun työryhmiä ja toimikuntia. Niihin voidaan nimetä myös yhdistyksen ulkopuolelta asiantuntijoita sekä yhteistyökumppanien ja sidosryhmien edustajia.

6§ Hallituksen tehtävät

Hallitus:

 • edustaa yhdistystä ja hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja kokousten päätösten mukaisesti,
 • ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöitä ja
 • vastaa vuosi- ja tilikertomuksen sekä toimintasuunnitelman laatimisesta seuraavalle toimikaudelle.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä jonkun yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

8§ Toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilejä valvomaan ja hallintoa tarkastamaan valitaan syyskokouksessa yksi varsinainen ja yksi varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

9§ Tilinpäätökset

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja hallituksen laatima vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

10§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kahta viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse. Kutsussa tulee mainita esille tulevat asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§ Syyskokouksessa käsiteltävät asiat

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
 8. Päätetään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle vuodelle
 9. Päätetään hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja kulukorvaukset
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13§ Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisilla jäsenillä yksi (1) ääni jäsentä kohti. Päätökset tehdään avoimesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ottaen huomioon sääntöjen 14§:n ja 15§:n vaatimukset, paitsi jos joku vaatii suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä puheenjohtajan ääni, suljetussa lippuäänestyksessä arpa.

14§ Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan yhdistyksen kokouksissa muuttaa, mikäli asia on kokouskutsussa mainittu ja vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosta.

15§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen mukaisesti kestävän kehityksen edistämiseen.

16§ Jäsenoikeuksien säilyminen

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.